Klauzula informacyjna RODO

 1. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (“RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych jest Parafia św. Anny w Sąsiadowicach, 82053 Lwowska obłast, Ukraina.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: sasiadowice@karmelici.pl .
 4. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
  • prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Podanie danych osobowych wymagane będzie w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi Serwisu przez Użytkownika, tj.:
  • korzystania ze skrzynki e-mail,
  • prowadzenie rozmów typu chat online,
  • obsługa zapytań przez formularz,
  • realizacja zamówionych usług,
  • prezentacja oferty lub informacji.
 6. W przypadkach opisanych w pkt 4, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej.
 7. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych, o których mowa w pkt 6, Administratorowi w celach marketingowych Administratora.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne i pocztowe,
  • organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.
 10. Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
  • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
   • wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Parafii św. Anny w Sąsiadowicach Pani/Pana danych osobowych,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie,
  • przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Scroll to Top