Bierzmowanie

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, “przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285).

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości w wierze. W sakramencie tym Chrystus daje nam swego „Pocieszyciela”, Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Dlatego pisze Apostoł Paweł: „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (Rz 8,9).

W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania odbywa się w każdy poniedziałek od listopada do maja.
Do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić osoby ochrzczone w kościele katolickim, które ukończyły 15 lat i należą do naszej parafii.
Ten sakrament wymagany jest np. przy zawieraniu ślubu, oraz od osób, które chcą zostać rodzicami chrzestnymi.

Wymagane dokumenty

  • akt chrztu świętego (z wyjątkiem kiedy kandydat przyjął sakrament chrztu świętego w naszej parafii),
  • indeks katechizacji, potwierdzający uczestniczenie w lekcjach religii,
  • pozwolenie Proboszcza na bierzmowanie poza parafią (dla kandydatów niezamieszkałych na terenie naszej parafii).

Świadek bierzmowania

Zgodnie z Wprowadzeniem ogólnym do Obrzędu bierzmowania, bierzmowanemu zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje go do przyjęcia tego sakramentu, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym. Z tej racji wypada, aby tę funkcję pełnił ktoś z chrzestnych bierzmowanego. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Tę funkcję może pełnić także jedno z rodziców bierzmowanego.

Zgodnie z kanonem 893 – § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zadanie świadka może spełniać ten kto:

  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.


Imię patrona na bierzmowanie

Dla podkreślenia jedności sakramentu bierzmowania ze chrztem świętym powinno zachęcać się kandydata, aby zachował imię chrzcielne. Jeśli nie ma on świętego patrona z chrztu albo chce wybrać innego patrona, powinno być to imię osoby uznanej przez Kościół za błogosławioną lub świętą.


Warto przeczytać:
Umocnienie Duchem Świętym


Trzyminutowy Katechizm:
Co to jest bierzmowanie?

Scroll to Top