Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: “Chrzest jest sakramentem odrodzeniaprzez wodę i w słowie” (KKK 1213).

Co najmniej na tydzień przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej.
Przy zapisie należy przedstawić świadectwo narodzenia dziecka.

Dane potrzebne do ksiąg metrykalnych:

 • dane osobowe rodziców – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska dziadków chrzczonego dziecka, wyznanie, adres zamieszkania,
 • dane rodziców chrzestnych – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wyznanie (rodzicami chrzestnymi mogą być tylko katolicy obrządku rzymskokatolickiego lub greckokatolickiego).

W przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii wymagamy zezwolenia parafii miejsca zamieszkania rodziców.

Rodzice chrzestni muszą mieć:

 • ukończone 16 lat,
 • sakrament bierzmowania.

Przed obrzędem chrztu, chrzestni przedstawiają zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania potwierdzające, iż są praktykującymi katolikami (osoby żyjące w związkach poza sakramentalnych nie mogą być chrzestnymi).

W piątek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.00 rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w spotkaniu będącym przygotowaniem do głębokiego i religijnego przeżycia uroczystości przyjęcia przez ich dziecko sakramentu Chrztu świętego.

Do pełnego liturgicznego przeżycia Chrztu świętego wymagane jest zatroszczenie się przez rodziców o świecę chrzcielną i białą szatę dla dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka:

 • przygotowują się do chrztu dziecka,
 • są obecni
 • publicznie proszą o chrzest,
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka,
 • wyrzekają się szatana,
 • składają wyznanie wiary,
 • niosą niemowlę do chrzcielnicy,
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo,
 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga,
 • są świadkami wiary dla dziecka
 • przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
 • spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt przygotowują się do nich,
 • obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
 • świętują dzień Patrona,
 • uczą miłości bliźniego,
 • zawierzają dziecko Bogu.

Obowiązki rodziców chrzestnych:

 • wyznaczeni przez rodziców,
 • przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie,
 • nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
 • należą do Kościoła katolickiego,
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie,
 • wyrzekają się szatana,
 • wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest,
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo,
 • trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu,
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka,
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie,
 • żyją wiarą, nadzieją i miłością,
 • modlą się za chrześniaka.

Cele katechezy przedchrzcielnej wyznaczają następujące zadania:

 1. Ukazanie prawdy o chrzcie w kontekście historii zbawienia oraz życia poszczególnego chrześcijanina.
 2. Ukazanie odpowiedzialności za rozwój wiary, nadziei i miłości w życiu ochrzczonego.
 3. Budzenie troski o chrześcijańskie wychowanie i wskazanie sposobów jego realizacji.
 4. Przygotowanie do czynnego udziału w obrzędzie chrztu świętego.
  Program zakłada  spotkania z rodzicami (oraz chrzestnymi) zgłaszającymi dziecko do chrztu. Rodzice mogą uczestniczyć w katechezach jeszcze przed narodzeniem dziecka. W instrukcji liturgicznej uczestniczą rodzice dziecka i chrzestni.
 5. Spotkanie indywidualne.
  Spotkanie ma charakter rozmowy wychowawczo-duszpasterskiej z rodzicami na temat chrztu. Zapraszani są na nie poszczególni rodzice, którzy wyrażają chęć ochrzczenia dziecka. Ma ono charakter duszpasterski i nie powinno być powiązane z załatwieniem formalności kancelaryjnych. Od sposobu odbycia tego spotkania zależy ustosunkowanie się rodziców do właściwej katechezy przedchrzestnej dla nich przeznaczonej. Serdeczna rozmowa sprzyja nawiązaniu kontaktu rodziny z parafią i Kościołem.
 6. Spotkania grupowe – konferencje.
  Istotą przygotowanych konferencji jest przede wszystkim przekazanie rodzicom podstawowych treści dogmatyczno-liturgicznych o sakramencie chrztu św. oraz wskazanie konkretnych i praktycznych wniosków mogących wspomagać proces wychowania religijnego dziecka w rodzinie.
  Tematyka poszczególnych konferencji:
  a. Chrzest św. nowym życiem w Chrystusie,
  b. Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci,
  c. Instrukcja liturgiczna – liturgia obrzędu chrztu św.

Trzyminutowy Katechizm:
Co to jest chrzest?

Scroll to Top